Privacy verklaring

TREC club Nederland, gevestigd aan het Klimoppad 13 te Valkenswaard, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contact gegevens: penningmeester@trec-club.nl , de penningmeester is de contactpersoon gegevensbescherming van TREC club Nederland.

Persoonsgegevens die wij verwerken

TREC club Nederland verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– voor- en achternaam
– geslacht
– geboortedatum
– adresgegevens
– telefoonnummer
– e-mailadres
– bank rekening nummer

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

TREC club Nederland verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Bijhouden van een ledenbestand
– Het afhandelen van uw betaling
– informatie verstrekking aan de leden omtrent wedstrijden en activiteiten
– versturen van een nieuwsbrief voor leden

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

TREC club Nederland bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren een bewaar termijn van 7 jaren na beëindiging lidmaatschap in onze archieven.

Delen van persoonsgegevens met derden

TREC club Nederland verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

TREC club Nederland gebruikt alleen functionele cookies, cookies of vergelijkbare technieken waarvoor toestemming vereist is worden niet gebruikt.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door TREC club Nederland. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar ons contact adres. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen acht weken, op uw verzoek. TREC club Nederland wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

TREC club Nederland neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op.